معاونت پشتیبانی و توسعه


 نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره تماس
سید محمد هاشم زمانی

کارشناس حوزه معاونت اداری مالی و توسعه منابع داخلی 214
محمد تقی ملک شاهی

مسئول دفتر معاونت داخلی 211

4315 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو