معاونت پشتیبانی و توسعه

 شرح وظایف و فعالیت ها

1-همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه

2-رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه وچگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف

3-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود

4-نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی دانشگاه

5-ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

6-اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه

7-شرکت در شوراها، کمسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه

8-نظارت، همکاری و اظهار نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط

9-تهیه و اجرای طرح های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه

10-انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط با هماهنگی مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

11-بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح

12-همکاری با دیگر معاونتها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن

13-نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه


2513 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو