معاونت پشتیبانی و توسعه

 معاونت اداری و مالی و توسعه منابع

نام و نام خانوادگی : مهدی مفتاح هلقی

آخرین درجه تحصیلی: دکتری

مرتبه : استاد  

سمت: سرپرست معاونت اداری و مالی و توسعه منابع دانشگاه

پست الکترونیک : meftah@gau.ac.ir


4512 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو