معاونت پشتیبانی و توسعه

 شرح وظایف مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری

1-انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت پشتیبانی و توسعه

2-همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه

3-جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد

4-تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی دانشگاه

5-دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی

6-ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه

7-نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

8-بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی

9-همکاری با معاونت پشتیبانی و توسعه در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه

10-تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه

11-بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه

12-انجام بررسی های سازمانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری

13-مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه

14-برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول ادری و بهره وری

15-تهیه و تنظیم نمودار سازمانی(تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط

16-برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه

17-تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء

18-بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها

19-مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور

20-مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان

21-تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل

22-شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط


4340 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو