معاونت پشتیبانی و توسعه

 شرح وظایف مدیریت امور اداری

1- اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی

2-نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه

3-تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه هاو دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید

4-مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

5-مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری

6-ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه

7-برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی

8-پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط

9-همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تاسیسات

10-انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط

11-شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان

12-نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارایه آن به واحدهای مختلف

13-انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط

14-تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور

15-برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه

16-نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارایه راهنمایی های لازم

17-همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری

18-نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان، اضافه کاری و انتصاب کارکنان(هیات علمی و غیر هیات علمی)

19-مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارایه پیشنهادات لازم

20-رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم

21-نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه


2796 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو