معاونت پشتیبانی و توسعه

 نام و نام خانوادگی
 پست سازمانی
شماره تماس
 سکینه حیدری
دبیرخانه مدیریت مالی 
2245967
 علی اکبر باقری
امور بانکی و سازمانها 
2245967
 موسی صدیق زاده
مسئول بایگان
2245962
 آزاده مفرد
مسئول حقوق و دستمزد
2245962
زهرا فتحی مسئول حقوق و دستمزد 2245962
 مسعود عرب یار محمدی
مسئول واحد حسابداری
2240108
علی تیمورتاش
کارشناس حسابداری-دریافت و پرداخت
2240108
زلیخا اسمعیلی
کارشناس حسابداری-تنظیم حساب
2240108
مریم هوشمند
کارشناس حسابداری-تامین اعتبار
2240108
قنبر کردزینی کارشناس رسیدگی به اسناد هزینه ای
2240108
علی اعیانی
کارشناس رسیدگی به اسناد عمرانی
2240108
مهری اسدالهی کارشناس رسیدگی به اسناد
2240108
اشرف اسدی
عامل مالی ریاست و معاونت پشتیبانی
2221253
محمود تقی نژاد
عامل مالی پژوهشی و آموزشی
2242439
اکبر تازیکه
عامل مالی دانشکده های کشاورزی
4440870
بابک شبستانی
عامل مالی معاونت دانشجویی و معاوت فرهنگی و اجتماعی
4452300
غفار یلمه
عامل مالی دانشکده های منابع طبیعی 4452300

4444 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو