معاونت پشتیبانی و توسعه

 شرح وظایف مدیریت مالی

1-انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات

2-دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه

3-تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط

4-رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات

5-همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه

6-نگهداری و تنظیم اسناد مالی

7-رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی

8-نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن

9-اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها

10-تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارایه به معاونت پشتیبانی و توسعه

11-تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها

12-انجام سایر امور محوله از طرف مقام ما فوق


2581 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو