معاونت پشتیبانی و توسعه

 اتوماسیون اداری
 نام و نام خانوادگی
 سمت
 شماره تماس
عرفان قاسمپور کارشناس اتوماسیون  247

2708 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو