معاونت پشتیبانی و توسعه

 انبار مرکزی
 نام و نام خانوادگی
 سمت  شماره تماس
 حسین لطفعلی ئی  مسئول انبار مرکزی  353
 سیف اله مقصودلو
2344 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو